Zákaznícky servis: pracovné dni od 7:30 do 15:30 E-mail: eshop@pharmagroup.sk Tel.číslo: +421 45 5332446
0,00 €
False Pri nákupe tovaru za ďalších 75,00 doprava zadarmo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké Leváre
Kontakt:tel. +421 2 5249 3757, +421 915 700 284, e-mail: osobne-udaje@pharmagroup.sk

Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje získavame od kupujúcich – fyzických osôb na našej internetovej stránke www.zdravshop.sk (ďalej len „internetová stránka“), za akých podmienok tieto údaje spracúvame a tiež aké sú práva kupujúcich v súvislosti s týmto spracúvaním. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu ku kupujúcim ako dotknutým osobám v zmysle čl. 13 GDPR.

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnú priamo kupujúci, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame rôzne technické informácie od návštevníkov našej internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies. Viac o podmienkach spracúvania týchto údajov uvádzame v časti “Cookie pravidlá“.

1. Osobné údaje, účel a právny základ spracúvania

Pri spracúvaní osobných údajov uplatňujeme princíp minimalizácie údajov, čo znamená, že spracúvame osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie účelu spracúvania. Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch a na nasledovné účely:

1.1 Nákup tovaru

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie v objednávke pri nákupe na našej internetovej stránke, konkrétne meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa, fakturačná adresa, objednaný tovar a údaje na vykonanie platby, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najmä:

 • vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru,
 • zaslanie oznámenia o stave objednávky resp. o stave doručovania tovaru,
 • vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a
 • vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.

Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho na vyššie uvedené účely je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností. Poskytnutie osobných údajov na tieto účely je povinné (zmluvná a zákonná požiadavka); pokiaľ nám kupujúci neposkytne potrebné osobné údaje, kúpna zmluva nemôže byť uzavretá.

1.2 Zákaznícky účet

Za účelom zjednodušenia nakupovania sa kupujúci resp. potenciálny kupujúci (ďalej len „zákazník“) môže na našej internetovej stránke zaregistrovať a vytvoriť si zákaznícky účet. Pri registrácií uvedie svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, dodaciu adresu, fakturačnú adresu a prístupové heslo. Tieto osobné údaje spracúvame so súhlasom zákazníka, ktorý nám udelil registráciou, a to za účelom vytvorenia a spravovania účtu zákazníka, čo zahŕňa najmä:

 • uloženie osobných údajov zákazníka na našej internetovej stránke pre prípadné ďalšie nakupovanie (zaregistrovaný zákazník nemusí pri každej objednávke zadávať svoje údaje, stačí prihlásenie do zákazníckeho účtu),
 • poskytnutie prehľadu o histórii objednávok (faktúr) zákazníka na našej internetovej stránke,
 • možnosť ukladania výrobkov do nákupného košíka,
 • možnosť nastaviť si personalizované marketingové ponuky,

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania registrácie zákazníka resp. jeho zákazníckeho účtu na našej internetovej stránke. Ak si zákazník želá zrušenie zákazníckeho účtu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 2.2 nižšie.

1.3 Fakturácia

Osobné údaje zákazníkov spracúvame aj za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, napr. vystavenie faktúry k zakúpenému tovaru, vedenie účtovníctva, archivácia dokladov a pod. Právnym základom tohto spracúvania je plnenie zákonných povinností, najmä povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, atď.. Poskytnutie osobných údajov na tieto účely je povinné (zákonná požiadavka).

1.4 Marketing

Reklamné ponuky a marketingové oznámenia (newsletter) zasielame iba zákazníkom, ktorí sa prihlásili na jeho odber na našej internetovej stránke. Pri prihlásení na odber newslettera zákazník uvedie svoje meno, priezvisko a emailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na marketingové účely – t.j. na zasielanie oznámení o našich produktoch, novinkách, akciách a zľavách formou emailových newsletterov.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania jeho registrácie pre odber newslettera. Ak si zákazník želá ukončenie zasielania newslettera (marketingových oznámení), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 2.2 nižšie. Zákazník má tiež možnosť odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz priamo v každom emailovom newsletteri.

1.5 Bezpečnosť a ochrana práv

Osobné údaje spracúvame aj za účelom zaistenia bezpečnosti našej internetovej stránky a súvisiacich služieb, ako aj za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, vrátane použitia v prípadnom súdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem nás alebo tretej osoby (napr. sprostredkovateľa).

1.6 Kontaktný formulár, zákaznícka linka

V prípade, ak nás zákazník kontaktuje cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke alebo na našej zákazníckej linke, poskytnuté osobné údaje využijeme na vybavenie jeho otázky, spracovanie sťažnosti, prípadne inej dopytovanej záležitosti. Tieto osobné údaje neposkytujeme iným osobám a spracúvame ich iba po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie danej otázky resp. záležitosti. Právny základ spracúvania osobných údajov závisí od predmetu otázky zákazníka (napr. ak sa otázka týka objednávky zákazníka v eshope, právnym základom je plnenie zmluvy).

2. Uchovávanie osobných údajov

2.1 Doba uchovávania

Pri nakladaní s osobnými údajmi uplatňujeme princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu uvedeného vyššie. Po uplynutí tejto doby osobné údaje anonymizujeme a/alebo ich vymažeme z našich informačných systémov, pokiaľ neexistuje iný účel a právny základ pre ich ďalšie spracúvanie.

Osobné údaje neregistrovaných kupujúcich, ktoré zadali pri jednorazovom nákupe na našej internetovej stránke, uchovávame po dobu potrebnú na splnenie všetkých práv a povinnosti z kúpnej zmluvy, max. po dobu 24 mesiacov od doručenia tovaru kupujúcemu (t.j. do uplynutia záručnej doby na tovar). Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu, uchovávame po dobu platnosti tohto súhlasu resp. do odvolania súhlasu. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch (napr. účtovné doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú). Osobné údaje, ktoré spracúvame na účely oprávnených záujmov, uchovávame do doby, kým pominie oprávnený záujem na ich spracúvaní.

2.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase zákazníka (čl. 1.2 a 1.4 vyššie), uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si zákazník želá ukončenie tohto spracúvania, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na e-mailovú adresu osobne-udaje@pharmagroup.sk. Súhlas udelený na marketingové účely môže zákazník odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov zákazníka a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Poskytovanie a prenos osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej osobe okrem sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a súvisiacich služieb. Tieto osoby vykonávajú určité činnosti v našom mene, najmä doručovanie objednaného tovaru zákazníkom, spracovanie platieb za nákup na internetovej stránke, správu internetovej stránky a eshopu, správu databázy zákazníkov, zasielanie emailovej komunikácie a textových správ (sms), vedenie účtovníctva, poskytovanie cloudových služieb s zisťovanie spokojnosti zákazníkov s našimi službami (Heureka). Tieto spoločnosti budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

4. Práva zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, má zákazník nižšie uvedené práva. Tieto práva môže zákazník uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu osobne-udaje@pharmagroup.sk.

4.1 Právo na prístup, opravu a doplnenie

Zákazník má právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či jeho osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov má zákazník právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu údajov, ktoré zákazník zadal pri registrácii, môže vykonať aj sám po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

4.2 Právo na výmaz a obmedzenie spracúvania

Okrem odvolania súhlasu (ako je uvedené v čl. 2.2 vyššie) má zákazník právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
 • zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
 • pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej, zákazník má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

 • napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
 • osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania),
 • už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale zákazník ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.
4.3 Právo na prenosnosť

Osobné údaje zákazníka, ktoré poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, môže nechať preniesť inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

4.4 Právo namietať

Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4.5 Právo podať sťažnosť

Ak sa zákazník domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR, má právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

5. Bezpečnosť osobných údajov

Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad opatrenia na ochranu našich informačných systémov, poučenie našich zamestnancov a prijatie bezpečnostnej dokumentácie ochrany osobných údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s technologickým pokrokom.

Upozorňujeme však, že naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vlastné riziko každého zákazníka. Odporúčame preto zákazníkom, aby si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

6. Platnosť a aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 01.10.2021.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme o tom zákazníkov informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke.