Zákaznícky servis: pracovné dni od 7:30 do 15:30 E-mail: eshop@pharmagroup.sk Tel.číslo: +421 45 5332446
0,00 €
False Pri nákupe tovaru za ďalších 75,00 doprava zadarmo

Reklamačný poriadok

(neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)

spoločnosti
PHARMA GROUP, a.s.
IČO: 31 320 911,
so sídlom SNP 150, Veľké Leváre 908 73,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd.: Sa, vložka č.: 4047/B
prevádzkovateľ internetového obchodu www.zdravshop.sk
(ďalej len “predávajúci”)

 

1.       Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.       Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov a na použitý tovar 12 mesiacov.

3.       Ak je na tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie (exspiračná doba), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovaroch podliehajúcich skaze je doba uvedená výrobcom na obale.

4.       Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5.       Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

6.       Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti u predávajúceho vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním:

a)      na adresu PHARMA GROUP, a.s., Lučenecká cesta 21, 960 96 Zvolen, Slovenská republika spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra.

b)      emailom na adresu eshop@pharmagroup.sk. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne zaslať reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe na adresu PHARMA GROUP, a.s., Lučenecká cesta 21, 960 96 Zvolen, Slovenská republika.

7.       Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar, ktorý mu bol zaslaný kupujúcim prostredníctvom dobierky.

8.       Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a)      Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti tovaru, len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c)      Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

d)      Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

e)      Ak ide o iné neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri tovare, ktorý bol kupujúcim zakúpený od predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9.       Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.   Právo na záruku zaniká v prípade, že:

a)        k závade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim;

b)      nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;

c)      neoznámením zjavných vád pre prevzatí tovaru;

d)      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

e)      zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

f)       poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;

g)      používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

11.   Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

12.   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa VOP a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13.   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

14.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí ho spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.

15.   Predávajúci je rovnako povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenie reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii alebo na poštovú adresu kupujúceho.

16.   V prípade, ak bude reklamácia zo strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti spotrebiteľovi poštovné.

17.   Pre úpravu zodpovednosti za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

18.   Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

19.   Nepoškodenie tovaru resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal a rovnako aj tovar zabalený v obale sú v poriadku a nepoškodené.

20.   Tento Reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

V Bratislave, dňa 06.10.2021

PHARMA GROUP, a.s.
predávajúci

Reklamačný formulár